Danas se građevine rade pretežno iz armiranog betona, bilo pojedini nosivi dijelovi ili čitava građevina. Armirač prema nacrtima reže, savija, povezuje i postavlja armaturu (čelične šipke u betonu). Rad se obavlja u pogonima za proizvodnju armature i armirano-betonskih elemenata te na gradilištu. Armirač spada u deficitarna zanimanja.